Uprawnienia osób niepełnosprawnych

 

KARTA PARKINGOWA

 KTO JEST UPRAWNIONY DO OTRZYMANIA KARTY PARKINGOWEJ

 Karta parkingowa jest dokumentem uprawniającym osoby niepełnosprawne do parkowania na miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób oraz do niestosowania się do niektórych znaków drogowych.

 Karta parkingowa przysługuje osobom niepełnosprawnym na podstawie wydanego przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności:

 • orzeczenia o niepełnosprawności,  

 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

 • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

 wraz ze wskazaniem spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

 Karta parkingowa uprawnia osoby niepełnosprawne do parkowania na miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób, w tym na miejscach wyznaczonych w strefie płatnego parkowania.

 Karta parkingowa co do zasady nie zwalnia z opłat za parkowanie.

Na podstawie wewnętrznych regulacji poszczególnych samorządów np. uchwały rady miasta, osoby niepełnosprawne mogą być zwolnione z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania.

 Osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, kierujące pojazdem samochodowym lub kierowca przewożący osoby o obniżonej sprawności ruchowej, jak również pracownicy placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek, mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do następujących znaków drogowych: 

 • "zakaz ruchu w obu kierunkach" (B-1),

 • "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych" (B-3),

 • "zakaz wjazdu autobusów" (B-3a),

 • "zakaz wjazdu motocykli" (B-4), 

 • "zakaz wjazdu motorowerów" (B-10),

 • "zakaz postoju" (B-35) - dopuszczalny czas postoju dłuższy niż 1 minuta jest wskazany na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce, 

 • "zakaz postoju w dni nieparzyste" (B-37),

 • "zakaz postoju w dni parzyste" (B-38),

 • "strefa ograniczonego postoju" (B-39)

 Aby móc nie stosować się do wyżej wymienionych znaków trzeba posiadać KARTĘ PARKINGOWĄ: 

Karta Parkingowa wydawana jest przez starostę.

Za jej wydanie pobiera się opłatę w wysokości ustalonej przez ministra właściwego do spraw transportu – aktualnie opłata wynosi 25 zł.

 Aby otrzymać kartę parkingową, należy złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (należy mieć ze sobą oryginał do wglądu),-    kserokopię dowodu osobistego,

 • fotografię (3,5 x 4,5),

 • wypełniony wniosek na odpowiednim formularzu,

 • potwierdzenie dokonania opłaty.

 Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie (odczytanie pierwszej strony - z symbolem wózka inwalidzkiego).

 KARTA PARKINGOWA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ 

W związku z zaleceniem nr 98/376/EW z 4 czerwca 1998r. w sprawie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych, został opracowany wspólny dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej wzór karty parkingowej, który te kraje, w tym Polska, dobrowolnie przyjęły. Zalecenie nie ma bowiem formalnie mocy wiążącej. Dzięki temu posiadacz takiej karty może korzystać ze specjalnych miejsc parkingowych w każdym kraju Unii bez względu na to czy jest jego obywatelem.

  Podstawa prawna:  

 • ustawa z dnia 20.06.1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.),

 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.115 z późn. zm.)

 • rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  31lipca 2002r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1393),

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób (Dz.U. Nr 67, poz. 616),

 • zalecenie Rady UE z 4 czerwca 1998 r. dotyczące kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych (98/376/EC).